Osmerovo blahoslavenství

Horské kázání je zákonem nebeského království a blahoslavenství jsou jeho ústavou. Co jsou blahoslavenství, o kterých Ježíš mluvil? Jde o klíče k nebeskému království. Blahoslavenství jsou prostředky a rady jak do něj vstoupit. Žádný pozemský majetek ani moc nemohou otevřít brány do nebeského království. Prostřednictvím blahoslavenství vnikají do našeho světa nové hodnoty: pokora, lítost, tichost, snaha přizpůsobit život vůli Stvořiteli, milosrdenství, čisté srdce, tvorba pokoje a míru, a důvod proč trpět a být pronásledován pro spravedlnost. Pane, dej nám poznat a zakusit, že samotný nedostatek, ještě neznamená blahoslavenství, tak jak ho chápeš ty. K tomuto nedostatku se musí přidat vnitřní smýšlení.

Ježíš řekl: „Blahoslavení chudí v duchu.“ Kritizoval duchovní pýchu farizeů a blahoslavil pokorné. Mluvil k zástupům, o kterých farizeové pohrdavě říkali: „Tenhle zástup, který nezná zákon, ať je zlořečen.“ Farizeové se jim posmívali a nazývali je lidmi země (amhaarez). Jenže tito amhaarez, čím více byli prostí, o to více spoléhali na Hospodina. Zatímco farizeové spoléhali pouze na své skutky a zásluhy.

Ježíš řekl: „Blahoslavení plačící, tiší, lačnící a žíznící po spravedlnosti, milosrdní“. Bůh k nám promlouvá prostřednictvím Zjevení sv. Jana. „On setře každou slzu z očí“. Podle prastaré církevní tradice jsou plačící ti, kteří jsou si vědomi svých poklesků. Často pláčeme, a přesto nejsme blahoslavení. Mnohdy pláčeme kvůli povrchnostem. Pláčeme, přestože nám nic neschází. Kdo z nás pláče před Ježíšem, protože jsme mu ublížili nebo lidem kolem nás? Ježíš je nejdokonalejším příkladem tichosti. Řekl. „Učte se ode mě, neboť jsem tichého a pokorného srdce.“ Ježíš nekřičí do světa, neohlušuje nás reklamou a nechce nám nic prodat. Tiše nám naslouchá a je připraven nás uzdravovat. Lidé Starého zákona vnímali spravedlnost jako jednání, které je v souladu s Boží vůlí. Jednání jenž je v souladu s vědomím zodpovědnosti k Bohu Otci. Jednám vždy tak? Jsou mé skutky v souladu s Boží vůlí? Odevzdejme Ježíšovi naše zlé skutky, všechno co není v souladu s Boží vůlí. Bůh po nás chce, abychom byli milosrdní. Spravedlnost a milosrdnost jde ruku v ruce. Ježíš řekl, že bude odpuštěno těm, kdo budou milosrdní k ostatním.

Ježíš řekl: „Blahoslavení čistého srdce, tvůrci pokoje, pronásledovaní pro spravedlnost“. Pro Ježíše je čistota především mravní čistota. Na rituální čistotu upozorňovali již proroci Starého zákona. Ježíš kritizoval farizeje, kteří kladli větší důraz na rituální čistotu než čistotu srdce. Nezáleželo jim na vnitřním postoji ale na vnějších projevech. Jako jsi viděl do srdcí farizejů, tak vidíš do srdcí i nám. Nechejme napravit a zahladit všechny naše rozpolcenosti a očistit naše srdce. Ježíš totiž řekl, že ti, kdo budou mít čisté srdce, budou hledět na Boží tvář. My křesťané, Ježíšovi následovníci máme být tvůrci pokoje, protože on řekl, že jsou blahoslavení. Matouš to v řeckém originále vyjádřil slovem eirénopoioi, což znamená činitelé tvůrci pokoje. Mnoho ideologií, myslitelů a politických vůdců způsobilo mnoho nepokojů, válek a utrpení. Všechny tyto myšlenky, ideologie a hnutí, které tvoří nepokoje, šíří nenávist a zlobu, jsou proti tvému duchu. Prosme Pána, ať nám dá sílu a odvahu se jim pokojně bránit, dej ať zbaběle nestrkáme hlavu do písku, ale otevřeně ale s láskou vyjadřujeme s nimi nesouhlas. Prosme o sílu a odvahu pro všechny, kteří budou pronásledováni pro spravedlnost. Kvůli tomu, že vyznají Ježíše jako Boha, kterému náleží chvála. Ježíše jako Božího Syna, který zemřel za naše hříchy a náleží mu za to díky. Nedejme se ničím zastrašit, protože Ježíš je našim životním příkladem. Obětoval se až na smrt.