Obnova kostela sv. Jana Křtitele s kaplí sv. Kříže

Obnova kostela sv. Jana Křtitele s kaplí sv. Kříže ve Velkých Losinách,

stavební práce – 1. etapa

Název žadatele: Římskokatolická farnost Velké Losiny

Sídlo žadatele: Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny

Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2018

Dotační titul: Obnova kulturních památek

4.1. Soupis celkových uskutečněných výdajů na akci:

VF18/089……..………………………………………………208 228,00 Kč

VF18/102………………………………………………………212 859,00 Kč

Celková cena Kč…………………………….……421 087,- Kč

4. 2. b Soupis výdajů, hrazených z poskytnuté dotace:

Stavební práce v kapli VF18/089……..………………208 228,00 Kč

Podíl ŘKF Velké Losiny…………………..………………8 228,00 Kč

Celkem hrazeno z dotace..………………..…200.000,- Kč

Na základě uzavřené smlouvy s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc o poskytnutí dotace ze dne 22. 5. 2018 byla přiznána Římskokatolické farnosti Velké Losiny částka 200 000,- Kč. Poskytnutá neinvestiční dotace byla použita na stavební sanační práce v kryptě kaple sv. Kříže, a to na odvodnění, odvlhčení, opravu schodišť a podlah z kamene. Práce proběhly v souladu se smlouvou o dílo č. 5/2017/40 a s dodatkem č. 1 ke smlouvě.

V kryptě Žerotínské hrobky bylo provedeno odkopání a očištění základů, dále bylo položeno odvětrávací potrubí s nasáváním potrubí v interiéru a vyústěním odvětrání skrze vnější plášť ven.Toto potrubí bylo zasypáno štěrkem (frakce 15 – 32). Na schodištích byly opraveny, případně vyměněny poškozené schodnice. Točité schodiště ve věži bylo nutno zajistit vzpěrou, neboť naši předkové schodnice zazdili přímo do středového sloupu a při výměně by hrozilo sesunutí schodiště.

Cena díla činila 421 087,- Kč. Práce byly proplaceny ve dvou fakturách:

VF18/089 – firma ZENDULKA s.r.o., Bukovany 100, 779 00 OLOMOUC, IČ 26836581 na částku 208 228,00 Kč, která byla uhrazena dne 8.10.2018 a

VF18/102 – firma viz výše na částku 212 859,00 Kč, která byla uhrazena dne 30.10.2018.

Dotace byla použita na stavební sanační práce v kryptě kaple sv. Kříže. Na financování se podílela též obec Velké Losiny.